Train Route
Gyeongbu Line Honam Line National Map Gyeonggi-do Chungchung-do Gangwon-do Jeolla-do Kyoungsang-do